Windows XP: תצוגה סטנדרטית בתיקיות

אם הצגת הקבצים שונה מספריה אחת לאחרת, הרכבת הדברים יחזירו את זמנכם. הקדש מספר שניות כדי להחיל תצוגה אופיינית לרשומות שלך.

- פתח כל תיקיה.

- בחר את התצוגה המתאימה לך ביותר על ידי משיכת התפריט המשותף למטה (תמונות ממוזערות, פסיפסים, אייקונים, רשימה, פרטים).

- לאחר שקיבלת פריסה מספקת, פתח את תפריט הכלים בקומת אפשרות התיקיות לפני שאתה מעלה את לשונית התצוגה לחזית כדי להחיל מראה זה על כל התיקיות.

מתבקש אישור.